Sběr papíru

Ve středu 10. dubna 2024 se uskutečnil další sběr starého papíru. 

Celý článek
Vědomostní soutěž na 1.stupni
Celý článek
Matematický klokan 2024

V pátek 22. března 2024 proběhla i na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan 2024, které se zúčastnilo celkem 259 žáků školy ve čtyřech kategoriích.
       

 

Celý článek
Velikonoční dílničky

Poslední týden před velikonočními prázdninami byl naplněn přípravami na Velinonoce.

 
Celý článek
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2024 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1. fáze – vyplnění online přihlášky (zpřístupněna od 11. března 2024)
K zápisu je třeba nejdříve dítě přihlásit. Online přihláška k zápisu do 1. ročníku naší základní školy je k dispozici zde:
online zápis
Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vedení školy nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

Podepsanou a řádně vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, je nutné přinést s sebou k zápisu do základní školy.

2. fáze – Zápis do první třídy se uskuteční v pátek 12. dubna od 14:00 do 18:00 a v sobotu 13. dubna od 8:00 do 11:00 hodin.

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

3. fáze – přijímací řízení
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

Ředitel Základní školy Třebíč, Bartuškova 700 stanovuje následující kritéria pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání:

1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu základní školy.

2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu školy, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3. děti, které dosáhnou šestého roku v době od 1.9.2023 - 31.8.2024, pokud o to požádají jejich zákonní zástupci.

4. děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024, pokud o to požádají jejich zákonní zástupci.

5. k základnímu vzdělávání může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku v době od 1.9.2024 - 31.12.2024, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou je doporučení školského poradenského zařízení.

Nevíte, do které základní školy Vaše dítě spádově patří?
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 (školské obvody spádových ZŠ)

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2024, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo vedení školy.

Celý článek
Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky mateřské školy Bartuškova ul. Třebíč

Celý článek
Naprogramuj si robota

Žáci čtvrtých a pátých ročníků i letos  navštívili v Městské knihovně v Třebíči  akci Naprogramuj si robota. 

 
Celý článek
Recitační soutěž na 1. stupni

 

Žáci 1. stupně naší školy mohli změřit své síly v recitační soutěži, která se konala ve středu 28.02.2024. Všichni soutěžící předvedli vynikající výkony. Některé přednesy byly opravdu velmi vyrovnané. Rozhodovaly pouze malé drobnosti. Všem účastníkům blahopřejeme.

 

 

Celý článek
Sběr papíru

Ve středu 21. února 2024 proběhla další sběrová akce. 

Celý článek
Sluneční soustava - projekt

Ve třídě 3.C proběhl v rámci výuky

     projekt: Sluneční soustava.

Celý článek
Další články