Rada školy

Školská rada Základní školy a mateřské školy Třebíč, Bartuškova 700 byla ustavena 1.9.2021 v tomto složení.

Složení školské rady

Předseda Veronika Dvořáková zástupce rodičů
Místopředseda Mgr. Hana Trnková zástupce pedagogických pracovníků
Zapisovatel Mgr. Pavlína Šabatová zástupce pedagogických pracovníků
Člen Mgr. Pavel Pacal zástupce zřizovatele
Člen Mgr. Markéta Kabátková zástupce zřizovatele
Člen Petr Vacek zástupce rodičů


Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.