Škola se sportovním zaměřením

i

Informace pro rodiče a žáky: 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února

Aktuální informace

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2021 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1. fáze – vyplnění online přihlášky (od 1. března 2021 do 5. dubna 2021)
K zápisu je třeba nejdříve dítě přihlásit. Online přihláška k zápisu do 1. ročníku naší základní školy je k dispozici zde:
online zápis
Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vedení školy nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

2. fáze – zápis (plánován na 9. a 10. dubna 2021)

Organizace a průběh zápisu do ZŠ, který je plánován v termínu 9. a 10. dubna 2021, se bude odvíjet podle aktuálně platných mimořádných opatření vlády. Sledujte průběžně webové stránky naší základní školy nebo stránky města Třebíče.

3. fáze – přijímací řízení
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

Nevíte, do které základní školy Vaše dítě spádově patří?
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 (školské obvody spádových ZŠ

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2021, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo vedení školy.

více informací

V pondělí 18. ledna 2021 se uskutečnilo on-line okresní kolo "Dějepisné olympiády" pod názvem "Labyrintem barokního světa (1556 - 1781)".

více informací

Ve čtvrtek 26.11.2020 se uskutečnilo školní kolo "Dějepisné olympiády" pod názvem "Labyrintem barokního světa (1556 - 1781)". Této soutěže se účastnilo 6 žáků z 9. ročníku.

více informací

Sběr papíru

19.01.2021

V úterý 19. ledna 2021 se uskutečnil další odvoz starého papíru do Huhtamaki v Přibyslavicích.

více informací

Základní škola Bartuškova Třebíč

Základní škola na Bartuškově ulici se nachází v krásné části města nad Libušiným údolím s výhledem na pole, lesy a zahrady a v klidném prostředí pro práci a život. Škola se snaží poskytovat co nejlepší podmínky pro učení všem žákům bez rozdílu. Kromě toho je zaměřena na sport, pro který má velmi dobré podmínky.