Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávaní Po stopách kocourka

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Umístění
Škola se nachází v Třebíči- Borovině, v klidné okrajové části města s výhledem do lesoparku mimo hlavní dopravní komunikaci. Školu obklopuje z jedné strany sídliště a z druhé strany je nám na blízku les. Vedle školy je velké multifunkční hřiště i fotbalové hřiště, které je dětem po dohodě k dispozici.

Mateřská škola je umístěna v prostorách Základní školy Bartuškova. K mateřské škole bude samozřejmě patřit i školní zahrada, která vznikne později, z důvodu chystaného zateplování školy Při nepříznivém počasí bude dětem k dispozici tělocvična a v případě zájmu rodičů i plavecký bazén.

 

Interiér budovy
Třída mateřské školy je prostorná, složená ze dvou místností – herna, určená pro volnou hru a pohyb dětí. V druhé části se nachází stolečky, kde budou děti jíst a budou využívané i pro výtvarné a jiné potřeby.
Třída je vybavena moderním nábytkem, vše samozřejmě odpovídá hygienickým i jiným normám.
Součástí MŠ jsou samozřejmě i toalety, sprchový kout, umývárna a sklad pro lehátka, kabinet pro učitelky, jejich pomůcky a výtvarné potřeby.

Školní kuchyně
Školní kuchyně zajišťuje stravování pro všechny děti i zaměstnance jak ze ZŠ, tak z MŠ. Dodržujeme přísné stravovací normy a spotřební potravinový koš. Preferujeme rozumně zdravou výživu- v jídelníčku je hojně zastoupeno celozrnné pečivo, bíle maso, ryby, dostatek ovoce a zeleniny. Pitný režim je funkční po celý den neomezeně.

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ


Věcné podmínky

 • Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu atd., dle příslušného předpisu).
 • Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídajícím počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné.
 • Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně obnovováno na základě požadavků pedagogů a vzhledem k finanční situaci. Pedagogové jej plně využívají.
 • Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatnou část máme umístěnou tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.
 • Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí máme upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je zhlédnout i jejich rodiče.
 • Na budovu školy bezprostředně navazuje zahrada a dopravní hřiště, sportovní areál. Tento prostor je vybaven tak, aby umožňoval dětem rozmanité pohybové a další aktivity, relaxaci.
 • V budově školy se nachází tělocvičny a plavecký bazén.
 • šechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostli apod.).

Životospráva

 • Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu. Dbáme na zachování vhodné skladby jídelníčku, dodržování zdravé technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
 • Máme zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (např. aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy).
 • Snažíme se, aby děti byly každodenně a dostatečně dlouho venku. Program činností je přizpůsobován počasí a okamžité kvalitě ovzduší, kterou v kritickém období každý den telefonicky zjišťujeme a řídíme se doporučením odborníků.
 • Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy.
 • V denním programu se snažíme respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.
 • Pedagogové se snaží sami chovat podle zásad zdravého životního stylu a poskytovat dětem přirozený vzor.

Psychosociální podmínky

 • Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.
 • Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situaci společně s rodičem.
 • Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (snaží se jednat nenásilně, přirozeně a citlivě, navozovat situace pohody, klidu, relaxace apod.) Děti proto nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.
 • Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné.
 • Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.
 • Snažíme se, aby se dětem dostávalo jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti příjemným společenstvím, pedagogové a ostatní zaměstnanci partnery a kamarády zároveň.
 • Naší snahou je, aby byl pedagogický styl a způsob, jakým jsou děti vedeny podporující, sympatizující a projevoval se přímou, vstřícnou empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí nebo podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí je nepřípustná.
 • Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná).
 • Pedagogové se vyhýbají negativním slovním komentářům, podporují děti v samostatných pokusech.
 • Důležité pro nás je, aby se ve vztazích mezi dospělými a dětmi projevovala vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora.
 • Úkolem pedagogů je programově se věnovat neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňovat prosociálním směrem. Klademe důraz na prevenci sociálně patologických jevů ve skupině.

Organizace dne

 • Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.
 • Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.
 • Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.
 • Snažíme se, aby děti nacházely potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí.
 • Při vstupu dítěte do mateřské školy uplatňujeme individuálně přirozený adaptační režim.
 • Naší snahou je, aby poměr spontánních a řízených činností byl v denním programu vyvážený.
 • Dětem umožňujeme dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.
 • Snažíme se veškeré aktivity organizovat tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.
 • Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.
 • Akceptujeme dostatečné osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují nebo situace vyžaduje, mají možnost uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností.
 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
 • Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky
 • V žádném případě nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.

 

Denní řád
6.00-8.00 příchody dětí do MŠ, individuální a skupinové činnosti, volné hry dětí
8.00-8.30 ranní cvičení, pohybové aktivity
8.30 - 9.00 hygiena, svačinka
9.00 - 9.30 zájmové aktivity, řízená činnosti
9.30 - 11.30 pobyt venku
11.30- 12.30 hygiena, oběd
12.30-14.00 polední odpočinek
14.00 - 14.30 hygiena, odpolední svačinka
14.30- 16.00 pokračování v započatých činnostech, volné hry dětí, individuální i skupinové činnosti

Řízení MŠ

 • Povinnosti, pravomoci všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.
 • Při vedení zaměstnanců se ředitel snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojovat spolupracovníky do řízení mateřské školy, podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.
 • Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.
 • Snahou je, aby pedagogický tým spolupracoval jako tým, v některých situacích zve ke spolupráci rodiče.
 • Snažíme se o funkční plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy, opíráme se o předchozí analýzu a využíváme zpětné vazby.
 • Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány statní správy a samosprávy, se základní školou a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

Personální a pedagogické zajištění

 • Většina zaměstnanců, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové, splňují odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují studiem na VŠ, VOŠ apod.
 • Pedagogové se aktivně vzdělávají.

Spoluúčast rodičů

 • Snažíme se o to, aby mezi rodiči a pedagogy panovala oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.
 • Pedagogové sledují potřeby jednotlivých dětí.
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni ovšem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu v mateřské škole, při řešení vzniklých problémů, apod.
 • Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.
 • Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, vyvarují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.
 • Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.