ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Název ŠVP: Rok kocourka Mikeše

CHARARKTERISTIKA ŠKOLY

Umístění

Škola se nachází v Třebíči- Borovině, v klidné okrajové části města s výhledem do lesoparku mimo         hlavní dopravní komunikaci.  Školu obklopuje z jedné strany sídliště a z druhé strany je nám na blízku les. Vedle školy je velké multifunkční hřiště i fotbalové hřiště, které je dětem po dohodě k dispozici.

 Mateřská škola je umístěna v prostorách Základní školy Bartuškova. K mateřské škole patří i školní zahrada, která herními i bezpečnostními odpovídá předškolnímu věku, Po dohodě s vedením školy bude dětem k dispozici tělocvična a v případě zájmu rodičů i plavecký bazén

 

Interiér budovy

Třída mateřské školy je prostorná, složená ze dvou místností – herna, určená pro volnou hru a pohyb dětí. V druhé části se nachází stolečky, kde budou děti jíst a budou využívané i pro výtvarné a jiné potřeby.

Třída je vybavena vhodným nábytkem, vše samozřejmě odpovídá hygienickým i jiným normám. Je členěna do center aktivit: Dílna, Dramatika, Kostky, Domácnost, Ateliér, Odpočinek, Příroda, Manipulace.

Součástí MŠ jsou samozřejmě i toalety, sprchový kout, umývárna a sklad pro lehátka, kabinet pro učitelky, jejich pomůcky a výtvarné potřeby

 

Školní kuchyně

Školní kuchyně zajišťuje stravování pro všechny děti i zaměstnance jak ze ZŠ, tak z MŠ. Dodržujeme přísné stravovací normy a spotřební potravinový koš. Preferujeme rozumně zdravou výživu- v jídelníčku je hojně zastoupeno celozrnné pečivo, bíle maso, ryby, dostatek ovoce a zeleniny. Pitný režim je funkční po celý den neomezeně.  Základní škola je zapojena do projektu Zdravá škola, což má pozitivní dopad i na stravování v mateřské škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné podmínky

 • Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu atd., dle příslušného předpisu).
 • Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídajícím počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné.
 • Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně obnovováno na základě požadavků pedagogů a vzhledem k finanční situaci. Pedagogové jej plně využívají.
 • Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatnou část máme umístěnou tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.
 • Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí máme upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je zhlédnout i jejich rodiče.
 • Na budovu školy bezprostředně navazuje zahrada a dopravní hřiště, sportovní areál. Tento prostor je vybaven tak, aby umožňoval dětem rozmanité pohybové a další aktivity, relaxaci.
 • V budově školy se nachází tělocvičny a plavecký bazén.
 • Všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostli apod.).
 • Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu. Dbáme na zachování vhodné skladby jídelníčku, dodržování zdravé technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
 • Máme zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (např. aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy).
 • Snažíme se, aby děti byly každodenně a dostatečně dlouho venku. Program činností je přizpůsobován počasí a okamžité kvalitě ovzduší, kterou v kritickém období každý den telefonicky zjišťujeme a řídíme se doporučením odborníků.
 • Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy.
 • V denním programu se snažíme respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.
 • Pedagogové se snaží sami chovat podle zásad zdravého životního stylu a poskytovat dětem přirozený vzor.

 

Životospráva

 

 

Psychosociální podmínky

 • Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.
 • Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situaci společně s rodičem.
 • Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (snaží se jednat nenásilně, přirozeně a citlivě, navozovat situace pohody, klidu, relaxace apod.) Děti proto nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.
 • Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné.
 • Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.
 • Snažíme se, aby se dětem dostávalo jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti příjemným společenstvím, pedagogové a ostatní zaměstnanci partnery a kamarády zároveň.
 • Naší snahou je, aby byl pedagogický styl a způsob, jakým jsou děti vedeny podporující, sympatizující a projevoval se přímou, vstřícnou empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí nebo podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí je nepřípustná.
 • Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná).
 • Pedagogové se vyhýbají negativním slovním komentářům, podporují děti v samostatných pokusech.
 • Důležité pro nás je, aby se ve vztazích mezi dospělými a dětmi projevovala vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora.
 • Úkolem pedagogů je programově se věnovat neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňovat prosociálním směrem. Klademe důraz na prevenci sociálně patologických jevů ve skupině.

 

 

 

Režim dne

 • Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.
 • Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.
 • Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.
 • Snažíme se, aby děti nacházely potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí.
 • Při vstupu dítěte do mateřské školy uplatňujeme individuálně přirozený adaptační režim.
 • Naší snahou je, aby poměr spontánních a řízených činností byl v denním programu vyvážený.
 • Dětem umožňujeme dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.
 • Snažíme se veškeré aktivity organizovat tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.
 • Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.
 • Akceptujeme dostatečné osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují nebo situace vyžaduje, mají možnost uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností.
 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
 • Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky
 • V žádném případě nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.

 

 

Denní řád
600-800          příchody dětí do MŠ, individuální a skupinové činnosti, volné hry dětí
800-830              ranní cvičení, pohybové aktivity
830 - 900       hygiena, svačinka
900 - 930        zájmové aktivity, řízená činnosti
930 - 1130      pobyt venku
1130- 1230     hygiena, oběd
1230-1400      polední odpočinek
1400 - 1430      hygiena, odpolední svačinka
1430- 1600     pokračování v započatých činnostech, volné hry dětí, individuální i skupinové   činnosti


 

Řízení mateřské školy

 • Povinnosti, pravomoci všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.
 • Při vedení zaměstnanců se ředitel snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojovat spolupracovníky do řízení mateřské školy, podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.
 • Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.
 • Snahou je, aby pedagogický tým spolupracoval jako tým, v některých situacích zve ke spolupráci rodiče.
 • Snažíme se o funkční plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy, opíráme se o předchozí analýzu a využíváme zpětné vazby.
 • Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány statní správy a samosprávy, se základní školou a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

Ředitel školy

Zástupce

Pro 1. stupeň

Sekretariát ředitele

Vedoucí školní jídelny

Školník

Zástupce

Pro 2. stupeň

Vedoucí MS

Koordinátorka

ŠVP

ŠPP

Učitelky 1. stupeň

Vychovatelky ŠD

a vedoucí ŠK

Ekonomka školy

Kuchařky ŠJ

Uklízečky

Údržbář bazénu

Vedoucí PK

Koordinátorky ŠVP

Výchovná poradkyně

Metodička prevence

Metodička EVVO

Správce ICT

Učitelé 2. stupeň

Školní zdravotník

Mateřská škola

Projektový

manažer

 

 

 

 

 

 

 

Personální a pedagogické zajištění

 • Všichni pedagogové v mateřské škole, splňují odbornou kvalifikaci.
 • Pedagogové se aktivně vzdělávají.

 

Spoluúčast rodičů

 • Snažíme se o to, aby mezi rodiči a pedagogy panovala oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.
 • Pedagogové sledují potřeby jednotlivých dětí.
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni ovšem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu v mateřské škole, při řešení vzniklých problémů, apod.
 • Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.
 • Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, vyvarují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.
 • Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Mateřská škola respektuje potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a snaží se co nejvíce vyhovět jejich potřebám i možnostem a zajistit jim optimální podmínky k rozvoji jejich samostatnosti. V případě výskytu problémů konzultují učitelky tyto problémy s odborníky nebo doporučí rodičům vyhledat odbornou pomoc a zprostředkují kontakt na odborníka. Škola vyžaduje od učitelů a ostatních pracovníků profesionální přístup, aby děti se speciálními potřebami byly přijímány učitelem i kolektivem stejně jako jiné děti a ochránili tak děti od negativní zpětné vazby od okolí. Pro dítě se speciálními potřebami vytváří učitelé ve spolupráci s odborníkem individuální vzdělávací plán, který je schvalován rodiči a zástupkyní školy.
Škola věnuje pozornost mimořádně nadaným dětem. V předškolním vzdělávání se to děje především prostřednictvím zabezpečení bohaté nabídky činností specifických zájmů a schopností těchto dětí. Škola klade důraz na rozvoj sociální oblasti a oblasti návyků a sebeobsluhy, ve kterých mívají mimořádně nadané děti problém.

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno. Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

Předškolní vzdělávání lze organizovat dle novely školského zákona, zákon č. 178/2016pro děti od dvou let věku. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné. Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky. Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

 • Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.
 • Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.
 • Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby
 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.
 •  Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.
 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.
 •   Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.
 •  V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Název

ROK KOCOURKA MIKEŠE

Koncepce

Pedagogická koncepce vychází z práva každého dítěte na vzdělávání a z podmínek všestranného rozvoje dítěte.

Osnovou nám je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Podmínky koncepce

                                            Přirozená pohoda

                                            Harmonické vztahy        

                                            Útulné prostředí

                                            Radostná atmosféra

Filozofií naší školy je:

 • Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.
 • Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.
 • Položit základy celoživotního vzdělávání

Cílem našeho programu je vytvoření harmonického prostředí a duševní pohody dětí, což považujeme za základ pro jejich další vývoj.

Naší snahou je vytvořit takový model výchovné práce, ve kterém se prolínají současné vzdělávací trendy a osvědčenými postupy. Důležité je komplexní působení, individuální péče, respektování osobnosti dítěte a spolupráce s rodinou. Snažíme se, aby děti v naší mateřské škole prožívaly krásné dětství

Součástí vzdělávací nabídky je seznamování dětí s anglickým jazykem učitelkami mateřské školy v průběhu vzdělávání.

Součástí vzdělávací nabídky je seznamování dětí s ITC gramotností ve spolupráci základní školou.

Součástí vzdělávací nabídky je předplavecký výcvik ve spolupráci se základní školou.

Součástí každého INTEGROVANÉHO BLOKU je prevence sociálně patologických jevů.


 

Metody a formy vzdělávání

 • Předškolní věk je důležitou oblastí v životě člověka, protože se v tomto období vytvářejí základy osobnosti.
 • Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.
 • Snažíme se dětem nabízet vhodné vzdělávací prostředí pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně a radostně, spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeně dětským způsobem
 • Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. V tomto případě probíhají učební aktivity především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby.
 • Důležitou úlohu hraje rovněž situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatků v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.
 • Významnou roli v procesu učení sehrává spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Je proto důležité, poskytovat dítěti vzory chování a postoje,  které jsou k přejímání a nápodobě vhodné.
 • Specifickou formu představuje didakticky zesílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dětí, založené na smyslovém vnímání a prožitkovém učení, zpravidla ve skupinách či individuálně.
 • Děti jsou zvídavé a přirozeně aktivní, proto jim nabízíme takové činnosti, které si vyzkouší, prožijí, procítí. Jsou to činnosti pro děti přirozené. Jde o činnosti promyšlené cíleně připravené.
 • Děti cílevědomě vedeme, ale toto vedení nesmí dítě pociťovat jako nátlak. Učíme je svobodně se vyjadřovat, jednat, rozhodovat, ale zároveň chápat, že svoboda má své hranice. Společně s dětmi vytváříme a dodržujeme třídní pravidla, která v nich budují zásady slušnosti, ohleduplnosti a zároveň počínají stavět základy společenských i osobních hodnot. Pro jednotlivé činnosti mají děti vhodné podmínky, dostatek prostoru, soukromí, vhodné vybavení. Mají možnost samostatného výběru činností, učí se tak zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci, komunikaci, toleranci a rozhodování, při výběru materiálu tvořivosti, získání pracovních dovedností, poznání. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Chceme vychovávat děti nejen vzdělané, ale i citlivé.

 

Závazným dokumentem je pro nás RVP pro předškolní vzdělávání, vycházíme z rámcových cílů předškolního vzdělávání:

-        Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

-        Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

-        Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

 

 

Usilujeme o

 • Vytváření co nejpodnětnějšího prostředí, aby byly děti spontánně zaujaty činnostmi a následný prožitek v nich probouzel kladné city.
 • Dosažení harmonického rozvoje pohybových dovedností a vytvoření podmínek pro společnou pohodu dětí.
 • Získání a zapojení rodičů do společných aktivit v MŠ, které upevňují citové pouto mezi dětmi a rodiči, a kladně působí na vztahy mezi dětmi, rodiči a zaměstnanci mateřské školy.
 • Poskytování nabídek činností z různých oblastí života, které vycházejí z touhy dětí účastnit se a spolupodílet se na těchto aktivitách.
 • Vedení dětí ke zdravému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě navzájem si pomoci, chránit své zdraví, přírodu a životní prostředí.
 • Rozvoj vzdělávání dětí přirozenou cestou sociálního učení, experimentů, využívání spontánních a řízených aktivit, činností individuálních nebo skupinových.
 • Vytváření atmosféry důvěry, pohody a spolupráce mezi všemi zúčastněnými.
 • Naší snahou je připravit a vytvořit dětem takové prostředí a podmínky, aby na konci předškolního období byly v rozsahu svých možností odpovídajícím způsobem připraveny na vstup do dalších životních etap (po stránce fyzické, psychické a sociální), a měly tak vytvořeny základy pro celoživotní učení.

 

 

Krátkodobí cíle a prostředky naplňování

 1. 1.      ROZVÍJET VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PŘIROZENOU CESTOU
 • Prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností
 • Zavádění problémového učení, experimentů
 • Vyvážené zařazování řízených a spontánních aktivit
 • Využití přirozených životních situací ke spontánnímu učení prožitkem
 • Rozvíjení kreativních schopností a fantazie

 

 1. 2.       PODPOROVAT DUŠEVNÍ POHODU DĚTÍ, ROZVÍJET JEJICH INTELIGENT, POZNÁVACÍ PROCESY A FUNKCE
 • Respektovat individuální potřeby a přání dětí
 • Využívat smyslové vnímání a jazykové výchovy k přirozenému učení
 • Realizování didakticky zesílených činností ve skupinách a individuálně
 • Vytváření dostatku přirozených situací a námětu ke vzdělávání
 • Podporování touhy poznávat a zájmu učit se, mít radost z poznávání a objevování
 • Vyvážené rozšiřování a zkvalitňování nestandardních aktivit školy
 • Péče o děti s odkladem školní docházky, o děti s postižením

 

 1. 3.      ROZVÍJET SOCIÁLNĚ- KULTURNÍ POSTOJE
 • Vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi
 • Usilování o vzájemnou důvěru, úctu a spolupráci s dětmi a rodiči
 • Podpora sebevědomí, ovládání vlastních emocí a řešení konfliktů
 • Pěstování zodpovědnosti za vlastní jednání
 • Rozvíjení zdravé sebedůvěry, jistoty vystupování

 

 1. 4.      ŘEČOVÉ SCHOPNOSTI
 • Podněcování komunikativnosti při samostatném vyjadřování myšlenek, pocitů, nápadů prostřednictvím prožitků, respektovaní ostychu
 • Seznamování s mateřským jazykem
 • Vytváření bohaté slovní zásoby, snaha o správnou výslovnost, dodržování základních společenských norem komunikace
 • Rozvíjet schopnosti, porozumět a dorozumět se, efektivně komunikovat, spolupracovat a spolupodílet se na společných činnostech
 • Srozumitelné vyjadřování myšlenky, formulování otázky, uplatnění i neverbální komunikace
 • Cítit uspokojení z vlastního řečového projevu

 

 

 1. 5.      ZLEPŠOVAT TĚLESNOU ZDATNOST, PODPOROVAT FYZICKOU POHODU A VÉST KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU
 • Dostatek pohybu řízeného i spontánního s využitím relaxačního cvičení
 • Dokonalý pitný režim po celý den
 • Dodržování správné životosprávy
 • Dostatečný pobyt dětí venku
 • Respektování individuální potřeby odpočinku a spánku
 • Nepřetěžovat děti, dbát na relaxaci

 

 

 1. 6.      ROZVÍJET SPOLUPRÁCI S RODINOU
 • Organizování společných akcí
 • Dny otevřených dveří pro rodiče a veřejnost
 • Besedy s rodiči a odborníky
 • Sponzorské aktivity

 

 

 

 

 

Profilace mateřské školy

Na samém počátku považujeme za prioritu osvojit si a zvládnout jazyk mateřský, seznamovat děti s krásou a zvukomalebností mluveného slova tak, aby byly postupně schopny formulovat správné myšlenky, vyjadřovat správné myšlenky, vyjadřovat vlastní názory a pocity, měly bohatou slovní zásobu a správně a bez ostychu komunikovaly se svými vrstevníky i dospělými. Máme vypracovaný Časový plán jazykových dovedností, kde je rozpracovaná nabídka činností pro jazykové vzdělávání v průběhu školního roku.

 

 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Integrované bloky a tematické části

 

Integrované bloky jsou směrodatným vodítkem pro vzdělávání všech věkových skupin dětí. Časový plán je orientační, volný, přizpůsobitelný.

 1. CESTA BAREVNÝM PODZIMEM
 2. CESTA ZIMNÍ KRAJINOU
 3. CESTA JARNÍ PŘÍRODOU
 4. CESTA  SLUNNÝM LÉTEM

Tematické části jsou měnné a lze je upravovat podle dané situace a vlastní kreativity. Jejich charakteristika, dílčí vzdělávací cíle a výstupy jsou konkretizovány v podrobně rozpracovaném  Třídním vzdělávacím programu. Nabídka činností a aktivit je pouze orientační. V průběhu roku může být obměňována a upravována.

 

Cesta barevným podzimem

Smyslem integrovaného bloku je především:

 • Usnadňování adaptace dítěte na nové sociální a vzdělávací prostředí, bezpečná orientace v něm
 • Postupné začleňování dítěte do skupiny vrstevníků, navazování nových přátelství
 • Rozvíjení základních společenských návyků mezi dětmi a dospělými
 • Vytváření a postupné dodržování společných pravidel soužití ve třídě, přibližování a upevňování jejich smyslu a funkce
 • Rozvíjení pocitu sounáležitosti, pozitivních vztahů k sobě a okolí
 • Uvědomování si vlastní identity a pojmu přátelství
 • Získávání informací o vývoji a neustálých proměnách života
 • Upevňování pozitivních vztahů k přírodě, poznávání její rozmanitosti a krásy
 • Rozvíjení poznatků motorických, kognitivních i estetických (výtvarných, hudebních) dovedností v souvislosti s daným obdobím
 • Vytváření základů aktivních postoji ke světu, životu
 • Vnímání krásy kulturního dědictví, poznávání zvyků, tradic a kultury
 • Navozování atmosféry duševní pohody ve školce i v rodině
 • Napomáhání vlastnímu zdraví aktivním pohybem, sportovními aktivitami
 • Podporování a stimulace fyzické a psychické pohody, zlepšování fyzické zdatnosti
 • Seznamování se zdravými životními postoji a návyky a uplatňovat je v běžném životě
 • Podporování vzájemného porozumění a ohleduplnosti
 • Rozvíjení vzdělávacích dovedností, poznávání a učení, vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem
 • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a přírodou

 

Přivítáme se s novými dětmi, kamarády, dospělými. Vysvětlíme si, proč je v životě důležité mít kolem sebe lidi, kteří nás mají rádi a na které se můžeme spolehnout. Společně se budeme učit navazovat nová přátelství. Pomůžeme nově příchozím dětem poznávat nové prostředí a lépe se v něm orientovat.

Vzájemně si vysvětlíme, že emoce patří k životu, a že je možné a správné o nich hovořit. Děti se seznámí s některými činnostmi a povinnostmi, které by měly plnit s odpovědností za jejich průběh.

Přiblížíme dětem smysl a funkce základních věcí a pravidel, protože věci kolem nás jsou nám dobrým pomocníkem, když je známe a dobře se k nim chováme.

Na základě společných zážitků budeme motivovat skupinu ke společné práci a vytvoříme základní pravidla soužití, protože si budeme postupně uvědomovat, že svoboda má své hranice a končí tam, kde omezuje svobodu druhého.

Budeme se snažit poznávat rozmanitosti přírody, života, získávat informace o jejich vývoji a neustálých proměnách.

Ukážeme si vliv přírody na co, co děláme, jak se chováme, i to, že bez dobrého vztahu k přírodě není dobrý ani náš život.

Budeme přijímat zdravé životní postoje a návyky, rozvíjet prosociální chování.

Budeme rovněž upevňovat vztahy k druhým lidem, rodině, učit se přijímat základy společenského chování.

Seznámíme se nejen se školkou a kamarády, ale i s pohádkami, přírodou a lidmi kolem nás.

Tematické části:

 • Kamarádi kocourka Mikeše
 • Mikeš na hruškách
 • Mikeš straší
 • Mikeš stůně

 

Vzdělávací nabídka a činnosti:

 • Seznamovaní s prostory třídy- poznávání, rozlišování, jmenování hraček, jejich umístění, orientace v prostoru
 • Hry na poznávání značek dětí
 • Rozhovory na téma rodina, přátelství
 • Seznámení s pravidly třídy a jejich vytváření
 • Poslech textů
 • Estetické a tvůrčí aktivity
 • Poskoky, skoky, běh, chůze
 • Činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu
 • Rozhovory na téma rodina, přátelství
 • Činnosti zaměřené na samostatné vystupování, rozhodování a sebeovládání
 • Dostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování
 • Konstruktivní a výtvarné činnosti
 • Manipulace s různými materiály
 • Výroba a pouštění draků
 • Přednes veršů, říkadel, dramatizace
 • Stříhání, nalepování a zhotovování masek na karneval
 • Činnosti analyticko-syntetické
 • Deklamace říkadel
 • Kognitivní činnosti- kladení otázek a odpovědi
 • Tvořivé a manipulační činnosti
 • Verbální i neverbální komunikace
 • Pozorování přírody při vycházkách do okolí MŠ
 • Komunitní kruh
 • Námětové hry
 • Rozšiřování slovní zásoby o nové pojmy
 • Herní aktivity dle přání dětí
 • Pracovní činnosti s nástroji

 

 

CESTA ZIMNÍ KRAJINOU

Smyslem integrovaného bloku je především:

 • Uvádění a včleňování dítěte do společenství ostatních lidí, do světa morálních a duchovních hodnot, kultury a umění
 • Rozvíjení pocitu sounáležitosti, pozitivních vztahů k sobě a okolí
 • Uvědomování si vlastní identity a pojmu přátelství
 • Získávání informací o vývoji a neustálých proměnách života
 • Upevňování pozitivních vztahů k přírodě, poznávání její rozmanitosti a krásy
 • Rozvíjení poznatků motorických, kognitivních i estetických (výtvarných, hudebních) dovedností v souvislosti s daným obdobím
 • Přibližování a prohlubování poznatků o lidových zvycích a tradicích u nás, i v jiných zemích
 • Podporování a stimulace fyzické a psychické pohody, zlepšování fyzické zdatnosti
 • Seznamování se zdravými životními postoji a návyky a uplatňovat je v běžném životě
 • Získávání informací o vývoji a neustálých proměnách života
 • Upevňování pozitivních vztahů k přírodě, poznávání její rozmanitosti a krásy
 • Rozvíjení poznatků motorických, kognitivních i estetických (výtvarných, hudebních) dovedností v souvislosti s daným obdobím

 

Společně si přiblížíme původní i současné tradice Vánoc u nás i v jiných evropských zemích. Budeme rozvíjet empatii, ohleduplnost, fantazii, poznávat kulturu, sváteční zvyky a tradice, zapojíme rodiče do spolupráce. Přiblížíme si základní přírodní koloběh, budeme rozvíjet tvořivost dětí v myšlení a činnostech.

Budeme se učit odpovídat za sebe a za své jednání, odhadovat, na co stačíme, co zvládneme, co ještě ne. Budeme hodně sportovat a utužovat zdraví. Budeme se radovat ze sportování, karnevalu.

 

 

Tematické části:

 • Tajemný Mikeš
 • Mikešův štědrovečerní sen
 • Mikešův nový rok
 • Mikešova cesta za sněhovou vločkou
 • Mikeš peče koláče

Vzdělávací nabídka a činnosti:

 • Poslech textů
 • Deklamace říkadel
 • Kognitivní činnosti- kladení otázek a odpovědi
 • Tvořivé a manipulační činnosti
 • Verbální i neverbální komunikace
 • Pozorování přírody při vycházkách do okolí MŠ
 • Námětové hry
 • Říkadla s pohybem
 • Dramatické scénky
 • Komunitní kruh
 • Rozšiřování slovní zásoby o nové pojmy
 • Herní aktivity dle přání dětí
 • Pracovní činnosti s nástroji
 • Poskoky, skoky, běh, chůze
 • Činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu
 • Pohybové hry, pantomima
 • Společná setkání, povídání a objevování
 • Poslech textů
 • Tvořivé a manipulační činnosti
 • Verbální i neverbální komunikace
 • Říkadla s pohybem
 • Dramatické scénky
 • Rozvoj a užívání všech smyslů


 

CESTA JARNÍ PŘÍRODOU

Smyslem integrovaného bloku je především

 • Založení elementárního povědomí o okolním světě, o jeho dění, o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • Upevňování vztahu k rodině i ostatním lidem, k místu, kde žijeme, ke své vlasti
 • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a přírodou
 • Založení elementárního povědomí o okolním světě, o jeho dění, o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • Přibližování a prohlubování poznatků o lidových zvycích a tradicích u nás, i v jiných zemích
 • Rozvíjení sounáležitosti s živou a neživou přírodou, citových vztahů ke všem živým bytostem a prohlubování znalostí o nich
 • Rozvíjení sounáležitosti s živou a neživou přírodou, citových vztahů ke všem živým bytostem a prohlubování znalostí o nich
 • Osvojování si základních pravidel silničního provozu a bezpečnosti i mimo dopravu
 • Vytváření pozitivního vztahu k umění a literatuře
 • Přibližování a prohlubování poznatků o lidových zvycích a tradicích u nás, i v jiných zemích
 • Upevňování povědomí o existenci ostatních kultur, ras a etnik
 • Seznamování s méně či více známými oblastmi na zeměkouli, s odlišným životem lidí v nich
 • Prohlubování citových pout k rodině
  • Upevňování povědomí o existenci ostatních kultur, ras a etnik
  • Vnímání lidí a jejich odlišností jako přirozený stav
  • Vytváření základů aktivních postojů ke světu, životu
  • Objevování zajímavých a pozoruhodných míst
  • Upevňování vztahu k rodině i ostatním lidem, k místu, kde žijeme, ke své vlasti
  • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a přírodou
  • Seznamování s méně či více známými oblastmi na zeměkouli, s odlišným životem lidí v nich
  • Prohlubování citových pout

 

Budeme si společně povídat o tom, jak souvisí náš život se životem všeho živého na Zemi. Poznáme, že jsme součástí živé přírody, která nás obklopuje. Dozvíme se, co rostliny, zvířata a lidé potřebují k životu. Neopomeneme učit se rozvíjet citové vztahy je všem živým bytostem, přírodě, okolnímu světu. Probudíme společně nejen přírodu. Budeme poznávat i lidové zvyky, učit se citu, chápaní sebe, druhých, přírody.

Předškoláci půjdou k zápisu do základní školy a podívají se na výuku v  1. ročníku základní školy.

Připomeneme si, jak se chovat na ulici a v silničním provozu, jak předcházet nebezpečí. Přiblížíme si svět literatury a důležitost knížek, které jsou pro nás zdrojem informací a zábavy.

 

 

Tematické části:

 • Na návštěvě u pasáčků
 • O kouzelné pomlázce
 • Výprava z Hrusic do Třebíče
 • Zlatý domov

 

Vzdělávací nabídka činností:

 • Pohybové hry, pantomima
 • Společná setkání, povídání a objevování
 • Poslech textů
 • Deklamace říkadel
 • Kognitivní činnosti- kladení otázek a odpovědi
 • Tvořivé a manipulační činnosti
 • Verbální i neverbální komunikace
 • Aktivity ke dni čarodějnic
 • Říkadla s pohybem
 • Dramatické scénky
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozhovory na téma rodina, přátelství
 • Pozorování přírody při vycházkách do okolí MŠ
 • Pohybové hry, pantomima
 • Pracovní činnosti s nástroji
 • Četba a prohlížení publikací
 • Příprava slavností v MŠ a ZŠ
 • Hry pro rozvoj spolupráce- kooperace
 • Dramatické scénky
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Tvořivé činnosti-hudební, výtvarné
 • Práce s knihou, návštěva knihovny
 • Pozorování přírody
 • Společná diskuse a rozhovory
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Zdravotní a přirozená cvičení
 • Hry pro rozvoj prosociálního chování
 • Hry pro rozvoj spolupráce- kooperace
 • Společná setkání, povídání a objevování

 

 


 

CESTA SLUNNÝM LÉTEM

Smyslem integrovaného bloku je především

 • Seznamování s méně či více známými oblastmi na zeměkouli, s odlišným životem lidí v nich
 • Prohlubování citových pout k rodině
  • Upevňování povědomí o existenci ostatních kultur, ras a etnik
  • Vnímání lidí a jejich odlišností jako přirozený stav
  • Vytváření základů aktivních postojů ke světu, životu
  • Rozvíjení pocitu sounáležitosti, pozitivních vztahů k sobě a okolí
  • Uvědomování si vlastní identity a pojmu přátelství
  • Získávání informací o vývoji a neustálých proměnách života
  • Upevňování pozitivních vztahů k přírodě, poznávání její rozmanitosti a krásy
  • Rozvíjení základních společenských návyků mezi dětmi a dospělými
  • Vytváření a postupné dodržování společných pravidel soužití ve třídě, přibližování a upevňování jejich smyslu a funkce
  • Rozvíjení pocitu sounáležitosti, pozitivních vztahů k sobě a okolí

 

Děti se přesvědčí o tom, že i přes rozdíly, které mezi námi vytváří náš vzhled, řeč, oblečení i způsob života, jsme si všichni velmi podobní. Žádný člověk není shodný s druhým. Přesto toho, co je v nás shodné, je mnohem více než toho, co nás odlišuje. Poznáváme, že vlivem prostředí, ve kterém žijeme, máme jinou barvu kůže, jiné oči, vlasy, zvyky, tradice.

Uvědomíme se, že rodina je základní zázemí, které v životě máme, a pro každého z nás by rodina měla být místem, kde se cítí dobře.

Budeme rovněž upevňovat vztahy k druhým lidem, rodině, učit se přijímat základy společenského chování.

Budeme se snažit upevňovat citové vztahy nejen ke své rodině a ostatním lidem, ale i ke své vlasti.

Společně si přiblížíme různá místa na zeměkouli tak, aby si je mohly děti spojit s vlastní prožitou zkušeností nebo objevovat a získávat prvotní pozitivní zážitek.

Budeme dětem předávat informace o naší krásné vlasti. Ukážeme si, že různorodost světa má své opodstatnění.

Objevíme nejen krásná místa a lidi na zeměkouli, ale i skutečnost, že rodina je ten největší poklad, kterého si musíme vážit a opatrovat jej.

Tematické části:

 • Mikeš ve vesmíru
 • Mikeš v pravěku
 • Mikešova cesta kolem světa
 • Mikeš na prázdninách

 

 

Vzdělávací nabídka činností:

 • Společná setkání, povídání a objevování
 • Výlety
 • Pracovní činnosti
 • Osvojování pojmů, rozšiřování slovní zásoby
 • Hry pro rozvoj prosociálního chování a jednání
 • Rozšiřování slovní zásoby o nové pojmy
 • Herní aktivity dle přání dětí
 • Kognitivní činnosti- kladení otázek a odpovědi
 • Tvořivé a manipulační činnosti
 • Verbální i neverbální komunikace
 • Pozorování přírody při vycházkách do okolí MŠ
 • Komunitní kruh
 • Činnosti zaměřené na samostatné vystupování, rozhodování a sebeovládání
 • Poslech textů
 • Estetické a tvůrčí aktivity
 • Poskoky, skoky, běh, chůze
 • Činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu
 • Příprava slavnosti

 

 

Vzdělávací oblasti

 

Dítě a jeho tělo – oblast biologická

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga směrem k dítěti je:

 • Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj
 • Podporovat fyzickou pohodu
 • Zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou zdravotní kulturu
 • Podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností
 • Učit sebeobslužným dovednostem
 • Vést je zdravým životním návykům a postojům

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – oblast psychologická

       I.          Jazyk a řeč

      II.          Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

    III.          Sebepojetí, city, vůle

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga směrem k dítěti je:

 • Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost
 • Rozvoj intelektu, řeči a jazyka
 • Povzbuzovat v dalším rozvoji, poznávání, učení
 • Rozvoj poznávacích procesů a funkcí, citů, vůle, sebepojetí a sebenahlížení
 • Stimulovat osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností
 • Rozvoj kreativity a sebevyjádření

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ- oblast interpersonální

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga směrem k dítěti je:

 • Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému
 • Posilovat, kultivovat a obohacovat vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST- oblast sociálně kulturní

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga směrem k dítěti je:

 • Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními
 • Uvést dítě do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění
 • Pomoci osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje
 • Umožnit aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí

 

DÍTĚ A SVĚT- oblast environmentální

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga vzhledem k dítěti je:

 • Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí
 • Vytvořit elementární základy pro otevření a odpovědný postoj k životnímu prostředí

 

Klíčové kompetence

Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, tedy to, čím může mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání.

Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět nemůže. To ani není smyslem jejich formulování. Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům poměrně jasnou představu, kam směřovat, oč usilovat. Slouží především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího obsahu jako prostředku k jejich vytváření (na úrovni rámcové, popř. i školní).

Přehled:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence činnostní a občanské

 

Kompetence k učení

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

 

Kompetence k řešení problémů

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Řeší problémy, na které stačí, známé se opakující situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby, či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá přitom vlastních dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může ovlivnit situaci
 • Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 

Komunikativní kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky, odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícně iniciativní a aktivní je výhodou
 • Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atd.)
 • Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

 

 

 

 

Sociální a personální kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor vyjádřit jej
 • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je ochotné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • Při setkání s neznámými lidmi či neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umí odmítnout
 • Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit, projevům násilí jiného dítětem ponižování a ubližování

 

Činnostní a občanské kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • Chápe, že se může o tom, co dělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • Má smysl pro povinnost ve hře, práci a učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce a úsilí druhých
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředky (přírodní i společenské)

 

 

 

 

 

Evaluační systém

Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti školy

Zjištěné výsledky evaluace poskytují pedagogům a ostatním zaměstnancům zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce i práce školy jako celku. Závěry následně slouží k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek školy. Předměty, cíle, kritéria, metody, hodnotitelé a časový plán evaluace je možné měnit a doplňovat.

Hodnotíme

 • Svoji práci, metody, činnosti, formy a prostředky, péči o třídu, její výzdobu, pořádek materiálu, v hračkách (hodnotí všechny pedagogické pracovnice)
 • Individuálně hodnotíme jednotlivé děti, jejich prosívání (jak se děti při činnosti cítily- metody a činnosti, co se naučily- jaké získaly dovednosti, znalosti, myšlenkové operace, co se povedlo/nepovedlo a proč- co bylo rizikovým faktorem), z čehož vyplívají i prognózy

Evaluační systém

Kontrolu, hodnocení a evaluaci provádíme v rámci své třídy. Průběžně zjišťujeme a pozorujeme situace a dění v mateřské škole, z čehož pak vyhodnocujeme a vyvozujeme výsledky, důsledky a nápravy.

Kontrolní a hospitační činnost ředitele

Hospitace ředitele jsou prováděny dle plánu v průběhu celého školního roku. Každá učitelka je seznámena s kritérii hodnocení, předem informovaná o hospitaci.

Kontroly ostatních pracovnic jsou průběžné, kontroluje ředitel a jeho zástupci, případné nedostatky jsou ihned řešeny.

Druhy hospitací

 • Orientační vstupy- probíhají orientačně po celý školní rok u všech pracovnic, jsou zaměřené na okamžitou atmosféru ve třídě, dokumentaci, pořádek, dodržování pracovní náplně, obsahu ŠVP, mají také za cíl prověřit průběžnou přípravu učitelky na práci, volbu, využívání a přípravu pomůcek. Záznam je prováděn pouze jsou-li zjištěny nedostatky, nebo porušení pracovních povinností.
 • Ohlášené- ředitel, zástupce nebo učitelka po dohodě s jinou učitelkou zhlédne výstup s dětmi z vybrané oblasti. Hospitující sleduje využívání vhodných metod a forem vzdělávání, celkový projev učitelky, volbu a připravenost pomůcek, dodržování závazných oblastí ŠVP, TVP, dodržování pedagogických zásad. Vždy je zpracován zápis a proveden hospitační rozhovor.

 

 • Následné- zaměřená na odstranění zjištěných nedostatků při předchozí hospitaci. Je vždy proveden zápis a pohospitační rozhovor.

 


 

Hodnocení v rámci třídy

Vlastní evaluace probíhá průběžně při rozhovorech mezi učitelkami, na základě výstupů jsou připravovány činnosti pro děti. Dále při jednání pedagogické rady (dle plánu pedagogických rad). Hodnocení tematických částí je prováděno po skončení dané části učitelkami na třídě a je podkladem pro inovace TVP v následujícím školním roce.

 

Kontrola dokumentace

Kontrolu provádí zástupce ředitele 1x měsíčně třídní knihu a přehled docházky dětí, 3x ročně vedení evidenčních listů/školní matriky. 1x za dva měsíce zpracování, plnění a zhodnocení obsahu vzdělávání TVP.

 

Kontrola pořádku, hraček a výzdoby tříd mateřské školy

Je průběžná, dále vždy v rámci jednání pedagogických rad.

 

Pedagogická diagnostika

Je vedena ve třídě písemnou formou, vždy respektuje individuální pokroky dětí. Zápisy umožňují plánování dalšího rozvoje dítěte. Tyto záznamy jsou pracovním dokumentem a důvěrné.

Děti s OŠD mají vypracovaný individuální vzdělávací plán.

 

K pedagogické diagnostice využíváme těchto metod

 • Pozorování dětí- pozorování a rozbor herních aktivit dětí, rozbor chování a jednání ve skupině, jeho vztahy s kamarády, postavení dítěte ve skupině, rozbor procesu učení, her, rozbor jazykových projevů, komunikace jednotlivých dětí
 • Rozhovory s dítětem s rodiči, příp. s odborníky
 • Analýza výtvarných a tvořivých aktivit dětí
 • Analýza vlastní pedagogické aktivity
 • Dotazník pro rodiče dětí (vyplňují rodiče anonymně, zpracováno do hodnotícího dokumentu)

Hodnocení podmínek vzdělávání

Zaměstnankyně hodnotí jednotlivé podmínky stanovené v ŠVP 1x ročně, podklady slouží pro Vlastní hodnocení školy.


 

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení práce pedagogické a řídící zpracovává ředitel na základě podkladů shromažďovaných po celý školní rok jednotlivými zaměstnanci ve Vlastním hodnocení školy (1x za 3 roky).

Na zpracování hodnotícího dokumentu se tak podílejí všechny zaměstnankyně. Ze závěru pak vyvozují důsledky- případné změny v ŠVP, TVP, pedagogické práci, provozu, podmínkách průběhu vzdělávání apod. nebo pokračují v osvědčeném.