Aktuální informace

Ve středu 31. 3. 2021 se žákyně naší školy Zuzana VLÁČILOVÁ ze 7.B zúčastnila okresního kola 70. ročníku Matematické olympiády 2020/2021 v kategorii Z-7.   

Zuzana se stala se úspěšnou řešitelkou a obsadila vynikající 1. místo. Gratulujeme k úspěchu, děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším ročníku MO.

 

celý článek

Sběr papíru

08.03.2021

V úterý 2. března 2021 byl další sběr starého papíru. Celkem bylo sebráno 3 360 kg papíru v hodnotě 5 040,- Kč.

celý článek

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2021 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1. fáze – vyplnění online přihlášky (od 1. března 2021 do 16. dubna 2021)
K zápisu je třeba nejdříve dítě přihlásit. Online přihláška k zápisu do 1. ročníku naší základní školy je k dispozici zde:
online zápis
Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vedení školy nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

2. fáze – Zápis do první třídy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákkonných zástupců !

Z tohoto důvodu je třeba podepsanou a řádně vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování,

doručit společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 30.4.2021jedním z následujících způsobů do základní školy:

- poštou

- do datové schránky školy

- e-mailem

- v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy

3. fáze – přijímací řízení
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

Ředitel Základní školy Třebíč, Bartuškova 700 stanovuje následující kritéria pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání:

1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu základní školy.

2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu školy, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3. děti, které dosáhnou šestého roku v době od 1.9.2014 - 31.8.2015, pokud o to požádají jejich zákonní zástupci.

4. děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021, pokud o to požádají jejich zákonní zástupci.

5. k základnímu vzdělávání může být přijato i dítě, které dosáhne šestého věku v době od 1.9.2015 - 31.1.2015, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou je doporučení školského poradenského zařízení. 

Nevíte, do které základní školy Vaše dítě spádově patří?
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 (školské obvody spádových ZŠ

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2021, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo vedení školy.

celý článek

V pondělí 18. ledna 2021 se uskutečnilo on-line okresní kolo "Dějepisné olympiády" pod názvem "Labyrintem barokního světa (1556 - 1781)".

celý článek

Ve čtvrtek 26.11.2020 se uskutečnilo školní kolo "Dějepisné olympiády" pod názvem "Labyrintem barokního světa (1556 - 1781)". Této soutěže se účastnilo 6 žáků z 9. ročníku.

celý článek

Sběr papíru

19.01.2021

V úterý 19. ledna 2021 se uskutečnil další odvoz starého papíru do Huhtamaki v Přibyslavicích.

celý článek

Sběr papíru

18.12.2020

V úterý 15. prosince 2020 se uskutečnila další sběrová akce. Celkem bylo sebráno 9 660 kg starého papíru v hodnotě 14 490,- Kč.

celý článek

Sběr papíru

19.11.2020

V úterý 15. prosince 2020 se uskuteční další sběr starého papíru.

celý článek

Distanční výuka probíhá od 9.11. prostřednictvím online platformy Microsoft Teams.

celý článek