Aktuální informace

Sběr papíru

9.05.2022

V úterý 1. března 2022 proběhla v naší škole další sběrová akce starého papíru. Celkem bylo sebráno 7460 kg papíru. Děkujeme všem, dětem, žákům i rodičům, kteří se podíleli na této sběrové akci. Další sběrová akce se uskuteční v úterý 8.června 2022. 

 

celý článek

Dne 23.4.2022 proběhl na hale TJ Spartak Pohár města Třebíče ( Český pohár). Zúčastnilo se celkem 

celý článek

Okresní kolo ve volejbale – 28. dubna 2022

celý článek

1.A

 

1.B

1KQHK
08LKK
M69CJ
KYGER
AWJJ5
7WZNU
GFMT9
LW75G
78FRE
GJC36
GGI37
O4UB8
NE4XZ
VK5MI
L5FEJ
GRTJI
9Z83D
XHB1I
F91FK
AAH4L
8039V
P9NEF
EIOLX
XEIZQ

 

SVW0T
ZYZDH
E2UZF
GKAQC
PD0FM
7CFQS
J06FD
BU418
1D7AM
J7F22
2QMYV
7MDAD
MMIOP
6M7ZO
82EJH
OM9AP
THRZK
SWAPM
S839I
570GD
HG9PZ
71ZTP
Y96WU
C62IZ

celý článek

Čistá Vysočina

22.4.2022

V měsíci dubnu se třídy z naší školy zapojily do akce Čistá Vysočina. 

celý článek

Poslední tři dny před velikonočními prázdninami probíhaly na 1. stupni tvořivé dílničky. 

celý článek

Sběr papíru

01.03.2022

V úterý 1. března 2022 proběhla v naší škole další sběrová akce starého papíru. 

celý článek

V úterý 29. 3. 2022 se žák naší školy Ondřej VLÁČIL z 9. B zúčastnil krajského kola 71. ročníku MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY v kategorii Z-9 na Gymnáziu v Jihlavě.

celý článek

ЗАПИС ДІТЕЙ ДО ДИТЯЧИХ САДКІВ ТА ПОЧАТКОВИХ

celý článek

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2022 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1. fáze – vyplnění online přihlášky (zpřístupněna od 1. března 2022)
K zápisu je třeba nejdříve dítě přihlásit. Online přihláška k zápisu do 1. ročníku naší základní školy je k dispozici zde:
online zápis
Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vedení školy nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

Podepsanou a řádně vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, je nutné přinést s sebou k zápisu do základní školy.

2. fáze – zápis do první třídy se uskuteční v pátek 8. dubna od 14:00 do 18:00 a v sobotu 9. dubna od 8:00 do 11:00 hodin.

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

3. fáze – přijímací řízení
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

Ředitel Základní školy Třebíč, Bartuškova 700 stanovuje následující kritéria pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání:

1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu základní školy.

2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu školy, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3. děti, které dosáhnou šestého roku v době od 1.9.2021 - 31.8.2022, pokud o to požádají jejich zákonní zástupci.

4. děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022, pokud o to požádají jejich zákonní zástupci.

5. k základnímu vzdělávání může být přijato i dítě, které dosáhne šestého věku v době od 1.9.2021 - 31.12.2022, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou je doporučení školského poradenského zařízení. 

Nevíte, do které základní školy Vaše dítě spádově patří?
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 (školské obvody spádových ZŠ)

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2022, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo vedení školy.

celý článek