Aktuální informace

Žáci čtvrtých a pátých ročníků i letos  navštívili v Městské knihovně v Třebíči  akci Naprogramuj si robota. 

 
celý článek

 

Žáci 1. stupně naší školy mohli změřit své síly v recitační soutěži, která se konala ve středu 28.02.2024. Všichni soutěžící předvedli vynikající výkony. Některé přednesy byly opravdu velmi vyrovnané. Rozhodovaly pouze malé drobnosti. Všem účastníkům blahopřejeme.

 

 

celý článek

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2024 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1. fáze – vyplnění online přihlášky (zpřístupněna od 11. března 2024)
K zápisu je třeba nejdříve dítě přihlásit. Online přihláška k zápisu do 1. ročníku naší základní školy je k dispozici zde:
online zápis
Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vedení školy nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

Podepsanou a řádně vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, je nutné přinést s sebou k zápisu do základní školy.

2. fáze – Zápis do první třídy se uskuteční v pátek 12. dubna od 14:00 do 18:00 a v sobotu 13. dubna od 8:00 do 11:00 hodin.

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

3. fáze – přijímací řízení
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

Ředitel Základní školy Třebíč, Bartuškova 700 stanovuje následující kritéria pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání:

1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu základní školy.

2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu školy, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3. děti, které dosáhnou šestého roku v době od 1.9.2023 - 31.8.2024, pokud o to požádají jejich zákonní zástupci.

4. děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024, pokud o to požádají jejich zákonní zástupci.

5. k základnímu vzdělávání může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku v době od 1.9.2024 - 31.12.2024, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou je doporučení školského poradenského zařízení.

Nevíte, do které základní školy Vaše dítě spádově patří?
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 (školské obvody spádových ZŠ)

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2024, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo vedení školy.

celý článek

Sběr papíru

21.02.2024

Ve středu 21. února 2024 proběhla další sběrová akce. 

celý článek

Ve třídě 3.C proběhl v rámci výuky

     projekt: Sluneční soustava.

celý článek

Okresního kolo 73. ročníku Matematické olympiády 2023/2024 kategorie Z5. 

celý článek

Před Vánoci se uskutečnilo školní kolo 50. ročníku olympiády z českého jazyka. Školního kola se zúčastnilo celkem 28 žáků, z toho 13 žákyň a 3 žáci 9. tříd, 11 žákyň a 1 žák z 8. tříd.
Na prvním místě se umístil Nikolas Palička, který je žákem 9. S, na druhém místě se umístila žákyně 9. B Valerie Štarková. Tito dva úspěšní řešitelé naši školu budou reprezentovat 1. 2. 2024 v Okresním kole olympiády z českého jazyka.
Náhradníky do Okresního kola a rovněž velmi úspěšnými řešiteli jsou Petr Třešňák z 8. B a Kateřina Malá z 9. C.

celý článek

Ve středu 10.1.2024 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády.

celý článek

V pondělí 15. ledna 2024 se uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády pod názvem "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava a Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa".

celý článek

Sběr papíru

18.01.2024

Ve středu10. ledna 2024 se uskutečnila další sběrová akce. 

celý článek