Informace rodičům žáků 1. stupně pro přítomnost žáků ve škole

1.5.2020

Vážení rodiče,
od 25.5.2020 je z rozhodnutí vlády ČR možná přítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve škole.

Dovolte, abychom Vám tímto sdělili podmínky, za jakých je přítomnost vašich dětí možná a organizaci výuky na naší škole od 25.5.2020 do konce školního roku 2019/2020:

Od 25.5.2020 mají žáci 1. stupně možnost účastnit se vzdělávacích aktivit. Tyto vzdělávací aktivity budou probíhat každý pracovní den. Od 7.45 do 11.25 hod. bude probíhat výuka pod vedením jednoho pedagogického pracovníka; od 11.25 do 15.00 hod. budou probíhat pro zájemce volnočasové aktivity pod vedením jiného pedagogického pracovníka.
Zájem o docházku je třeba sdělit do 18.5.2020 vyplněním a odesláním Čestného prohlášení. Čestné prohlášení zašlete elektronicky buď na školní mail skola@zsbartuskova.cz, nebo prostřednictvím datové schránky 6zg6z3n, nebo ho vhoďte do schránky u hlavního vchodu do školy. Pokud zákonný zástupce žáka neodevzdá škole v určeném termínu vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Účast na vzdělávacích aktivitách není povinná.

Podle zájmu budou vytvořeny v rámci jednotlivých tříd skupiny. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné a bude platit do 30.6.2020. O zařazení žáka do skupin rozhoduje ředitel školy, a to nejpozději do 25.5.2020.

Vyučovat ve skupinách budou pedagogičtí pracovníci školy určeni ředitelem školy. Nebudou to tedy vždy třídní učitelky. Zavčas a předem upozorňujeme všechny rodiče, že nebudeme, a ani nemůžeme, řešit případné požadavky rodičů ohledně zařazování žáků do jednotlivých skupin. Děkujeme za pochopení! Pedagogičtí pracovníci, pokud to nejsou třídní učitelé příslušných tříd, budou pracovat podle pokynů třídních učitelek a budou s nimi úzce spolupracovat. Pedagogičtí pracovníci ve skupinách se nebudou měnit.

Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoliv zákonným zástupcům nebo doprovodu žáků. Ve společných prostorách musí mít všichni nasazeny roušky. Každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla, se kterými bude seznámen 25.5.2020. Jejich opakované nedodržování může být důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, sdělí zákonný zástupce žáka důvody jeho nepřítomnosti a sdělí, zda bude žák pokračovat v docházce.

Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
Ranní družina není umožněna.

Pro žáky, kteří nebudou docházet do školy, platí i nadále povinnost vzdělávat se doma.
Vzhledem k nastaveným hygienickým podmínkám školního stravování, bude velice náročné a hlavně zdlouhavé zajistit žákům školní stravování. Proto doporučujeme, pokud je to alespoň trochu možné, zajistit stravování dětí většími svačinami. V naléhavých případech školní stravování zajistíme, ale žáci budou muset na vydání oběda čekat delší dobu.

vedení ZŠ a MŠ Bartuškova