Zdravá škola

V listopadu 2003 byla ZŠ Třebíč Bartuškova přijata do sítě Škol podporujících zdraví.

Na naší „Zdravé škole" vychází výchova ke zdraví jako důležitá součást vzdělávání žáků z následujících specifických cílů:

  • formování pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a k celoživotní odpovědnosti za podporu a ochranu svého zdraví i zdraví druhých,
  • utváření pozitivních mezilidských vztahů v rodině a ve společnosti založených na úctě, toleranci a empatii,
  • vytváření odpovědného chování vůči sobě a ostatním, přírodě a životnímu prostředí, předvídání a analyzování důsledků vlastního chování a jednání v různých situacích (sexuální chování a kriminalita, zneužívání návykových látek, projevy násilí atd.),
  • osvojení sociálních dovedností a modelů chování, utváření mezilidských vztahů, snižování rizik v souvislosti se sociálně patologickými jevy včetně napravování chybných rozhodnutí.