Školní speciální pedagog

Mgr. Pavla Šplíchalová
E-mail: P.Splichalova@seznam.cz
Tel.: 733 713 774

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

 • vyhledává a následně pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ( žáci nadaní, žáci zdravotně postižení, s vývojovými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, s poruchami pozornosti – ADD, ADHD nebo se žáky neprospívajícími z jiných důvodů – dlouhodobá nemoc, sociální znevýhodnění, nedostatečná znalost českého jazyka apod.)
 • poskytuje speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogy
 • pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, péče o žáky integrované
 • vedení dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zjišťování školní zralosti u předškolních žáků, vedení kurzů pro přípravu na školu, konzultace a poradenství pro rodiče předškolních žáků
 • zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • metodická podpora pedagogickým pracovníkům
 • spolupráce s PPP, SPC a dalšími poradenskými zařízeními
 • metodické vedení asistentů pedagoga

Ve školním roce 2013/2014 nabízí školní speciální pedagog tyto služby:

Předškoláček aneb Frantík půjde do školy
Kurz předškolní přípravy zaměřený na rozvoj zrakového, sluchového vnímání a paměti, prostorové a pravolevé orientace, řeči, motoriky, grafomotoriky a matematických představ. Kurz se skládá z deseti lekcí, 1x týdně 60 minut. Rodiče se mohou kurzů zúčastnit společně s dětmi. Speciální pedagog nabízí i individuální vedení předškolních dětí s využitím programů HYPO, MAXÍK, Metoda dobrého startu.

Individuální reedukační a speciálně vzdělávací práce se žáky prvního stupně
Tato práce směřuje k odstranění specifickým obtíží při čtení, psaní a počítání. Na základě orientační diagnostiky a po konzultaci s rodiči a učitelem rozvíjí speciální pedagog porušené nebo nevyvinuté funkce nutné ke zvládnutí čtení, psaní a počítání, rodiče jsou instruováni, jak mají s dítětem pracovat doma. Nápravy probíhají po skončení vyučování.

Nabídka programů

 • KUPOZ -program zaměřený na rozvoj pozornosti. Je určen pro děti s ADHD, ADD ve věku od 8 do 12 let. Těžiště programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem 15-20 minut denně po dobu 15 týdnů. Jednou za 14 dnů probíhá konzultace se speciálním pedagogem.
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi - metoda používaná při nápravě specifických poruch učení a chování, vede ke korekci deficitních funkcí a tím umožňuje dítěti plně využívat svých intelektových schopností.

Speciálně vzdělávací činnost pro žáky II. stupně
Povinně volitelný předmět pro žáky ve speciálních třídách pro děti s poruchami učení. Výuka je zaměřena na čtení s porozuměním, upevńování gramatického učiva, práce s dysortografickou tabulkou, zvládání problémových situací, rozvoj komunikace a styly učení.

Konzultace pro žáky II. stupně
Krizová intervence, vzdělávací potíže, nabídka poradenských služeb

Práce se třídou,SORAD

 • Měření vlivu a obliby žáků v třídním kolektivu, klima třídy.
 • Doporučení materiálů třídním učitelům pro práci se třídou.

Konzultace pro rodiče

 • školní zralost, možnosti práce s předškolními dětmi
 • děti s poruchami učení ADD, ADHD, děti selhávající ve škole z jiných důvodů
 • potíže s chováním
 • individuální vzdělávací plán
 • vyřizování žádostí rodičů o umístění dítete do speciálních tříd pro děti s poruchami učení
 • další poradenské služby, služby asistenta pedagoga


KONZULTACE S RODIČI PROBÍHAJÍ PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.