Školní speciální pedagog

Mgr. Pavla Šplíchalová
E-mail: P.Splichalova@seznam.cz
Tel.: 733 713 774

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

 • vyhledává a následně pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ( žáci nadaní, žáci zdravotně postižení, s vývojovými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, s poruchami pozornosti – ADD, ADHD, PAS nebo se žáky neprospívajícími z jiných důvodů – dlouhodobá nemoc, sociální znevýhodnění, nedostatečná znalost českého jazyka apod.)
 • diagnostikuje potíže žáka a poskytuje speciálně pedagogické poradenské intervence
 • péče o žáky s podpůrnými opatřeními, pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a PLPP
 • zjišťování školní zralosti u předškolních žáků, vedení předškolních kurzů 
 • zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • metodická podpora pedagogickým pracovníkům
 • spolupráce s PPP, SPC a dalšími poradenskými zařízeními
 • metodické vedení asistentů pedagoga
 • konzultace pro rodiče

Předškolní kurzy, individuální předškolní příprava

Kurz předškolní přípravy je primárně určený pro děti ohrožené školní neúspěšností. Je  zaměřený na rozvoj zrakového, sluchového vnímání a paměti, prostorové a pravolevé orientace, řeči, motoriky, grafomotoriky a matematických představ. Kurz se skládá z deseti lekcí, 1x týdně 60 minut. Rodiče se mohou kurzů zúčastnit společně s dětmi. Individuální předškolní příprava - na základě diagnostiky školní zralosti jsou následně rozvíjeny oslabené funkce nutné ke zvládnutí elementárních dovedností. Rodič s dítětem dochází pravidelně na intervence, kde speciální pedagog pracuje s dítětem a ukazuje rodiči, jak má s dítětem pracovat doma.

Orientační diagnostika čtení, psaní, počítání, Deficity dílčích funkcí (B. Sindelarová)

Zjišťování aktuální úrovně žáka ve čtení, psaní, počítání, hledání příčin potíží, stanovení deficitních funkcí.          

Individuální reedukační a speciálně vzdělávací práce se žáky

Tato práce směřuje k odstranění specifickým obtíží při čtení, psaní a počítání. Na základě orientační diagnostiky a po konzultaci s rodiči a učitelem rozvíjí speciální pedagog porušené nebo nevyvinuté funkce nutné ke zvládnutí čtení, psaní a počítání, rodiče jsou instruováni, jak mají s dítětem pracovat doma.

FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacování 

Mezinárodně rozšířená metoda, která rozvíjí kognitivní funkce. Podporuje vnitřní motivaci, sebedůvěru, verbální projev, porozumění, dovednost pracovat s chybou. Vede ke schopnosti volit správnou strategii, umět plánovat, organizovat, rozvíjí emoční inteligenci. S metodou se pracuje skupinově i individuálně. 

Speciálně vzdělávací činnost pro žáky II. stupně

Předmět pro žáky ve speciálních třídách (zřízených podle par. 16, odst. 9 ŠZ) pro děti s poruchami učení. V rámci předmětu se pracuje s metodou FIE. 

Konzultace pro žáky II. stupně

Potíže s učením a chováním, styly učení, speciálně vzdělávací intervence, FIE.

Konzultace pro rodiče

 • školní zralost, možnosti práce s předškolními dětmi
 • děti s poruchami učení ADD, ADHD, PAS, ...děti selhávající ve škole z jiných důvodů
 • potíže s chováním
 • individuální vzdělávací plán, PLPP
 • vyřizování žádostí rodičů o umístění dítete do speciálních tříd pro děti s poruchami učení
 • další poradenské služby, služby asistenta pedagoga

KONZULTACE S RODIČI PROBÍHAJÍ PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.