Projekty

 • Zdravá škola
 • Bezpečná cesta do školy
 • Zdravé držení těla
 • Ajaxův zápisník
 • Adaptační kurzy a intervenční programy pro školní kolektivy DDM Třebíč a PPP Třebíč
 • Předškoláček aneb Frantík půjde do školy
 • První pomoc do škol
 • Školní Veletrh zdraví - součást Dnů zdraví Třebíč
 • Den Země
 • Testy CERMAT – 5. a 9. ročník
 • Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti v areálu školy
 • Projekt VIP-Kariéra (Rozvoj školních poradenských pracovišť RŠPP-VIP II)
 • Projekt Škola pro život
 • Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV)
 • Projekt Didaktika pro kyberprostor
 • Projekt ORP Třebíč - síťování škol
 • Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina
 • Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
 • Projekt Personální podpora 2016-2018
 • Projekt Personální podpora 2018-2020
Národní plán obnovy - Digitalizujeme školu

Národní plán obnovy - Prevence digitální propasti

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, poskytla v rámci opakované intervence základní škole finanční prostředky, které byly použity k pořízení mobilních digitálních technologií k zapůjčení žákům, kteří je nemají k dispozici. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem

výše finančních prostředků: 102 000 Kč + 65 000 Kč + 20 000 Kč
rok obdržení finančních prostředků: 2022, 2023, 2024

Národní plán obnovy - Mateřská škola - Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, poskytla v rámci jednorázové intervence mateřské škole finanční prostředky, které byly použity na vybavení žáků mateřské školy základními učebními pomůckami (pro digitální nebo unplugged aktivity) pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

výše finančních prostředků: 16 000 Kč
rok obdržení finančních prostředků: 2023

Národní plán obnovy - Základní škola - Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, poskytla v rámci jednorázové intervence základní škole finanční prostředky, které byly použity na vybavení žáků základní školy pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

výše finančních prostředků: 605 000 Kč
rok obdržení finančních prostředků: 2023

Národní plán obnovy - Základní škola - Digitální technologie a vybavení za účelem dálkového studia

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, poskytla v rámci jednorázové intervence základní škole finanční prostředky, které byly použity na vybavení žáků základní školy digitálními technologiemi a vybavením za účelem dálkového studia (v době covidové pandemie).

výše finančních prostředků: 848 180 Kč
rok obdržení finančních prostředků: 2020

Celý článek
Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I - Operační program Jan Amos Komenský

Projekt:

Šablony pro MŠ a ZŠ I - Operační program Jan Amos Komenský
projekt je spolufinancován EU vevýši  3 742 875,00 Kč.

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000793
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2024
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
- Personální podpora
- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
- Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání
- Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Strategie:
Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu:
Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:

Školní asistent ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům
Školní speciální pedagog ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Inovativní vzdělávání žáků/dětí v ZŠ
Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Celý článek
Program Doučování žáků škol

Škola realizuje od ledna 2022 program Doučování žáků škol, který je financován Evropskou unií - Next Generation EU.

Celý článek
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Projekt
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)
je spolufinancován Evropskou unií ve výši 148 801 183,04 Kč.

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3
Typ projektu: Individuální projekt systémový
Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Stručný popis projektu

Projekt přinesl vybraným školám mentorské vedení pro učitele, koučink pro ředitele škol, poradenské a konzultační služby přímo v krajích nebo nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky i zástupce veřejné správy.

Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílil projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřoval i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

V rámci projektu bylo podpořeno 24 škol v každém kraji, z tohoto počtu absolvovalo 12 škol vzdělávací program základní přípravy pedagogických pracovníků a program pro vedení škol. Dalších 12 škol z kraje získalo celé portfolio rozšířených vzdělávacích, mentorských a koučovacích služeb a služeb externích odborníků.

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která pomáhají školám a školským zařízením, ale i rodičům přímo v regionech.

Cílem projektu APIV B bylo také zlepšit informovanost veřejnosti v otázkách spojených s inkluzí ve školách. Proto po celé republice proběhla série informačních seminářů.

Roli průvodce či rádce v oblasti společného vzdělávání plní interaktivní webová aplikace, která v rámci projektu vznikla.

Celý článek
Projekt Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ a MŠ Bartuškova

Projekt
REKONSTRUKCE PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BARTUŠKOVA
je spolufinancován Evropskou unií.

Celý článek
Projekt Personální podpora 2018-2020

Zajištění školního speciálního pedagoga pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celý článek
Projekt Personální podpora 2016-2018

Zajištění školního speciálního pedagoga pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celý článek
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V letech 2018-22 se pedagogové naší školy účastní projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi zaměřeného na posílení osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků potřebné k realizaci společného vzdělávání v základním a zájmovém vzdělávání.

Celý článek
Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

Na podzim 2015 se naše škola zúčastnila projektu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina.

Celý článek
Projekt ORP Třebíč - síťování škol

Pomoc žákům základních škol, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, mají specifické problémy se zvládáním učiva nebo jsou nějakým způsobem znevýhodněni ve třídních kolektivech.

Celý článek