Projekty

 • Zdravá škola
 • Bezpečná cesta do školy
 • Zdravé držení těla
 • Ajaxův zápisník
 • Adaptační kurzy a intervenční programy pro školní kolektivy DDM Třebíč a PPP Třebíč
 • Předškoláček aneb Frantík půjde do školy
 • První pomoc do škol
 • Školní Veletrh zdraví - součást Dnů zdraví Třebíč
 • Den Země
 • Testy CERMAT – 5. a 9. ročník
 • Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti v areálu školy
 • Projekt VIP-Kariéra (Rozvoj školních poradenských pracovišť RŠPP-VIP II)
 • Projekt Škola pro život
 • Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV)
 • Projekt Didaktika pro kyberprostor
 • Projekt ORP Třebíč - síťování škol
 • Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina
 • Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
 • Projekt Personální podpora 2016-2018
 • Projekt Personální podpora 2018-2020
Program Doučování žáků škol

Škola realizuje od ledna 2022 program Doučování žáků škol, který je financován Evropskou unií - Next Generation EU.

Celý článek
Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

Projekt
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)
je spolufinancován Evropskou unií ve výši 148 801 183,04 Kč.

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3
Typ projektu: Individuální projekt systémový
Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Stručný popis projektu

Projekt přinesl vybraným školám mentorské vedení pro učitele, koučink pro ředitele škol, poradenské a konzultační služby přímo v krajích nebo nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky i zástupce veřejné správy.

Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílil projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřoval i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

V rámci projektu bylo podpořeno 24 škol v každém kraji, z tohoto počtu absolvovalo 12 škol vzdělávací program základní přípravy pedagogických pracovníků a program pro vedení škol. Dalších 12 škol z kraje získalo celé portfolio rozšířených vzdělávacích, mentorských a koučovacích služeb a služeb externích odborníků.

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která pomáhají školám a školským zařízením, ale i rodičům přímo v regionech.

Cílem projektu APIV B bylo také zlepšit informovanost veřejnosti v otázkách spojených s inkluzí ve školách. Proto po celé republice proběhla série informačních seminářů.

Roli průvodce či rádce v oblasti společného vzdělávání plní interaktivní webová aplikace, která v rámci projektu vznikla.

Celý článek
Projekt Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ a MŠ Bartuškova

Projekt
REKONSTRUKCE PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BARTUŠKOVA
je spolufinancován Evropskou unií.

Celý článek
Projekt Personální podpora 2018-2020

Zajištění školního speciálního pedagoga pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celý článek
Projekt Personální podpora 2016-2018

Zajištění školního speciálního pedagoga pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celý článek
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V letech 2018-22 se pedagogové naší školy účastní projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi zaměřeného na posílení osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků potřebné k realizaci společného vzdělávání v základním a zájmovém vzdělávání.

Celý článek
Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

Na podzim 2015 se naše škola zúčastnila projektu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina.

Celý článek
Projekt ORP Třebíč - síťování škol

Pomoc žákům základních škol, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, mají specifické problémy se zvládáním učiva nebo jsou nějakým způsobem znevýhodněni ve třídních kolektivech.

Celý článek
Projekt Didaktika pro kyberprostor

Od října 2014 do července 2015 se naše škola účastní jako partner realizace projektu Didaktika pro kyberprostor v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý článek
Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV)

Naše škola spolupracuje s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Brno. 

Celý článek